วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งบธ ๙๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๕๐ คน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา ชุด ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการทาสีผนังพร้อมตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง