วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะประชุมไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำงานได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร จำนวน ๑ คัน
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอัดสปอตประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง