วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้าง- จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๖๓ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกัน โรคต่างๆ ในเด็กเล็ก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายประชาสัมพันธ์ โครงสร้างเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ บริเวณโค้งบ้านตาปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมเแบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง