วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
20  เม.ย. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค พร้อมโครงเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเทศบาล (๒๔ เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล (๒๔ เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 1,500 ลิตร) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก 200 ตัว) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างจ้างงานออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง