วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงานถนนผิว Asphaltic Concrete จำนวน ๒ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงานระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๓ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทงานถนน จำนวน ๘ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตจ ๑๙๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ ๑๙๙๗ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๓-๐๐๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างจ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำฯประจำเดือน ส.ค.64 จำนวน 4,760 มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง