วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ๖ ชุด ซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๔๔ ถึงบ้านเลขที่ ๕๗๑ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำแบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างัซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๑๖-๖๒-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
วัสดุในโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถบัส ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง