วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุกใส บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-5122 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง