เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2566 ]25
2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 17 มี.ค. 2566 ]18
3 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 17 มี.ค. 2566 ]17
4 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 17 มี.ค. 2566 ]22
5 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2562 [ 17 มี.ค. 2566 ]23
6 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 17 มี.ค. 2566 ]21
7 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจาราชการไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ พ.ศ.2563 [ 17 มี.ค. 2566 ]21
8 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงนของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 17 มี.ค. 2566 ]20
9 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) [ 17 มี.ค. 2566 ]17
10 ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2566 ]23
11 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 17 มี.ค. 2566 ]19
12 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 17 มี.ค. 2566 ]22
13 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 17 มี.ค. 2566 ]18
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 17 มี.ค. 2566 ]17
15 รายงานผลการบริหารการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [ 17 มี.ค. 2566 ]31
16 รายงานผลการบริหารการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2566 ]29
17 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]20
18 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 27 ม.ค. 2566 ]27
19 ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 28 เม.ย. 2565 ]210
20 รายงานผลการบริหารการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 เม.ย. 2565 ]187
 
หน้า 1|2