เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
-ว่าง-

  -ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
 
นางฐิติพร  กลั่นแก้ว
Mrs.Thitiporn  Klankaew

นางสาวศิริลักษ์  โขลนกระโทก
Miss.Siriluk  Klonkratok
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

 
   
จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit
  นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ