เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

สำนักปลัดเทศบาล

นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา

Mrs.Pragaithip  Lathapreecha

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
 นางสาวจงจีน  แมนไธสง
Miss.Jongieen  Manthaisong
  นางสาวทิพวรรณ เฮงสูงเนิน
Miss.Thipawan Hengsungnern 

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง     

 นางสาวดวงพร  ฟักบุญเลิศ
Mrs.Duangporn  Fulkboonlert
นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง
Miss.Sirirat  Uthaiklang
นางอมรรัตน์  พรหมศร
Mrs.Amornrat  Promsorn
นางสุจิตรา  หลอมประโคน
Mrs.Sujitra  Lomprakon
 นิติกรชำนาญการ  นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นางสาวสุประวีณ์  หาญณรงค์

Miss.Suprawi  Hannarong

นายภูธิป   วิเศษพลกรัง 

Mr.Phutip  Wisespolkring

นางจินดา  เกล็ดงูเหลือม

Mrs.Jinda  Kledngulueam

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

 

นางอรณิชา  การถาง

Mrs.Onnicha  Karnthang

นางสาวอัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ
Miss.Unchana  Pairogudomgit
นางสมประสงค์  มีชำนาญ
Mrs.Somparsong  Meechamnan
 พ.จ.อ.ภูริวัต  ปรวัฒน์เมธา
Mr.Puriwat  Porrawatmata
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
นายธนพงศ์  วรรณบวร
Mr.Tanapong  Wannaboworn
   นางสุภาภรณ์  ผ่านสันเทียะ
Mrs.Supaporn  Pansantia
นายสิปปวิชญ์  พัดขุนทด 
Mr.Sippawich  Padkhunthod
  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 

 

 

 

 นายบุญนาค  เลิศจะบก
Mr.Bunnak  Lirtgabok
     
 ภารโรง