เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

คณะผู้บริหาร

 

ว่าที่ร้อยตรี ทศพล  ขุนภิรมย์

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรี

Mayor of Phoklang Subdistrict Municipality