เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

คณะผู้บริหาร

 

นายอำพร   มณีกรรณ์


นายกเทศมนตรี

Mayor of Phoklang Subdistrict Municipality

 

นางศุภาณัน  คงเกษมภิบาล


นางทัศนียา   กองแก้ว


 รองนายกเทศมนตรี

Deputy Mayor of Phoklang Subdistrict Municipality

 รองนายกเทศมนตรี

Deputy Moyor of Phoklang Subdistrict Municipality

 

นายประกอบ  สนทะเล


พันโท ปลาด ใจสูงเนิน


เลขานุการนายกเทศมนตรี

Secretary to the Mayor of Phoklang Subdistrict Municipality

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Adrisor to the Mayor of Phoklang Subdistrict Municipality