เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 
 ดร.กิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Dr. Kitipong Pongsuravate
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
083-0828888
   
นายสุรศักดิ์  สิทธินันท์เมธานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

 -ว่าง-
นางอัมพร  ปัญทวาย


 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง**หัวหน้าส่วนราชการ**

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล
089-8446311
นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
รองปลัดเทศบาลตำบล
 0897186825
 
นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 061-9519992
081-9999637 081-2826282
 
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone
นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 080-4640007 061-9519992 089-7186825