เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

 นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Mr. Kitipong Pongsuravate

  ตำแหน่ง +

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

  โทรศัพท์ +  044-930238
  อีเมล์ + phoklangcity@hotmail.com
 
  ชื่อ +

ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 044-930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 

  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  044-930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com


  ชื่อ + นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 044-930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 

  ชื่อ + นายเกริกศักดิ์  เดชไกรสร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  081-9999637
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 

  ชื่อ + นายอรรถกร  ล้อมในเมือง 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

   
   
  ชื่อ + นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  044-930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 
 
 
  ชื่อ + นายธาดา  ตรีเหลา
  ตำแหน่ง +

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ +  044930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

   
 
  ชื่อ +

นางสาวกรกานต์  พฤกษ์เสถียร

  ตำแหน่ง +
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  044930238
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com