เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

 นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Mr. Kitipong Pongsuravate

  ตำแหน่ง +

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

  โทรศัพท์ + 083-0828888
  อีเมล์ + phoklangcity@hotmail.com
 
  ชื่อ +

ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 089-8446311
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 


  ชื่อ + นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  089-7186825
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

  ชื่อ + นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 061-9519992
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 

  ชื่อ + นายเกริกศักดิ์  เดชไกรสร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  081-9999637
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 

  ชื่อ + นายอรรถกร  ล้อมในเมือง 
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-2826282
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

   
   
  ชื่อ + นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  080-4640007
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

 
 
 
  ชื่อ + นายธาดา  ตรีเหลา
  ตำแหน่ง +

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทรศัพท์ +  081-7395066
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com

   
 
  ชื่อ +

 นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  080-4640007
  อีเมล์ +

phoklangcity@hotmail.com