เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน [ 29 มี.ค. 2566 ]63
2 คู่มือการจัดการขยะมูลฝอย [ 27 มี.ค. 2566 ]62
3 คู่มือการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มี.ค. 2566 ]67
4 คู่มือการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 27 มี.ค. 2566 ]64
5 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น [ 27 มี.ค. 2566 ]67
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มี.ค. 2566 ]70
7 คู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 20 มี.ค. 2566 ]76
8 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 16 มี.ค. 2566 ]81
9 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ [ 16 มี.ค. 2566 ]63
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 15 มี.ค. 2566 ]84
11 คู่มือรับสมัคเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 8 มี.ค. 2566 ]100
12 คู่มือการปฏิบัติงานประปาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 8 มี.ค. 2566 ]79
13 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 18 ม.ค. 2566 ]88