ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่ [ 10 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้คว [ 7 พ.ค. 2567 ]
....................................................................................