วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๓ นิ้ว) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๘๕ นิ้ว) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล พร้อมเลนส์และแฟลช (สำนักปลัดเทศบาล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค ๓๐๓๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ขา C จำนวน ๕ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๒ ตัว) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน ๗ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง