วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างงานออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทถนน จำนวน 9 โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน ๒ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค ๓๒๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเคียง จำนวน ๔ ตัว) สำนักงานปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างทำเพลงเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑) หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง