วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาวงดนตรี สำหรับกิจกรรมการแสดงดนตรีทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย ๑๑ เชื่อมซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสระน้ำหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างเทศบาลฯ เชื่อมซอยไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศุกรินทร์ เชื่อมซอยทรัพย์มงคล บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขน ๙๓๗๑ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง