วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำปะปา โดยใชเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งวค ๗๙๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (จำนวน ๑๖ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๖ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.พ. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ชนิด Professional use (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการตรวจ ATK (จำนวน ๑๓ รายการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง