วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักสวัสดิการโครงการ ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ
4  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๒ โครงการ
1  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๒ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเกิดแก้ว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)