วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยให้กับ ศพด.ทต.พก. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๓ วันๆ ละ ๓๖ ชุดๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำที่จอดรถพร้อมป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างเหมาต่อพ่วงรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ่อน้ำสาธารณะ (สระหนองค่อม) บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอยสำนักสงฆ์ ธรรมวินัยพุทธโอษฐ์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง