วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๒๙ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมห้องนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด แยกเบญจพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง