วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ ๒๑๕ หนองพุดซา ซอย ๕ เชื่อมรางระบายซอยอนุบาลลูกขวัญ บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านเลขที่ ๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๘๔ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณข้างป้อมตำรวจ ซอยไปหมู่บ้านประวรรณดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง