วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งธ ๒๑๑๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว
17  พ.ย. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อยางรถโดยสาร (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซ่อมแซมรถโดยสาร (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง ๙ นครราชสีมา
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมารำวงย้อนยุค ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาสาธิตการทำอาหารไทยและของดีตำบลโพธิ์กลาง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำเวที ประดับไฟบนเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ (แสง สี เสียง) และจอ LED โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดหาวัสดุตกแต่งสถานที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง