วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสวัสดิ์ ข้างบ้านเลขที่ ๖๓๘ ถึงบ้านเลขที่ ๘๑๒ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมะลิวัลย์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๐๒๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ๓ ชุด ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘๐ บริเวณบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและป้ายอะคลิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ (ล้อลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง