วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลางประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาผูกผ้าและจัดเตรียมดอกไม้ในโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง