วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ ถึง ซอย ๕ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง
13  มี.ค. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางแยกวัดหนองไผ่ - ปั๊มถนนพิชัยสงคราม (เยื้องทางเข้าเทศบาล) บ้าหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ๔ ทิศทาง ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (โรงเรียนบ้านหนองพลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด)1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง