วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓๔ เชื่อมซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓๒ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในบ้านพักหนองหัวเสือ โครงการ ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านมารวยกล้วยทอด บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณ ช ๒๐๑ บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในบ้านพักหนองหัวเสือ โครงการ ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๒๐ ช่วงที่ ๒ บ้าหนนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง
7  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างศาลารอรถประจำทางภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง