วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๓ โครงการ
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กพร้อมตัดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้และหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๒๐) ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอฟเอ็ม ช่วงที่ ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
30  มิ.ย. 2566
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างออกแบบออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง