วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๔ โครงการ
9  มิ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (โรงเรียนเสนานุเคราะห์)
8  มิ.ย. 2566
จ้างออกแบบออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทงานรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๑๑ โครงการ)
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete กลุ่ม ๑๔ ถึง ซอย ๕ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)