วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๒๕๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง