วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ประชุม จำนวน ๕๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน้ำหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง