วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีน เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ทะเบียน งฉ ๑๐๙๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน จำนวน ๑๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล จำนวน ๓ เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก) จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง