วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ประชุม จำนวน ๕๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางสี่แยกไฟแดงบ้านหนองไผ่ - ตลาดหนองปรือ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง