วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต บริเวณสระน้ำหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขน ๙๓๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำหรับเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง