วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงแสนสุข ซอย ๕ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๒๙ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บริเวณต้นซอยเจริญวิลเลจ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ เริ่มต้นหน้าเซเว่นถึงถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๙ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ)
28  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บริเวณซอยศรีโพธิ์กลาง ๓/๖ ตรงข้าม หมู่บ้านศิรญาแกรนด์ถึงซอยป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๘ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒ ถึงบริเวณสี่แยกกลางบ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านพักสวัสดิการทหารโครงการ ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๒ ถึงบึงแสนสุข ซอย ๕ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง
28  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบึงแสนสุข ซอย ๖ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒๐ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง