วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานห้องประชุมท้าวสุรนารี ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
27  เม.ย. 2566
ออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน จำนวน ๑๖ โครงการ)
26  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
20  เม.ย. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค พร้อมโครงเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเทศบาล (๒๔ เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพรพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล (๒๔ เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง