วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ ๔ ประตู เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อมพร้อมเลนส์ จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต บริเวณสระน้ำหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขน ๙๓๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง