วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบบาดาล จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเอฟเอ็ม ซอย ๓ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยดู่หมื่นไวย์ ๑ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสมบูรณ์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง