วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) เครื่องที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง (ระหว่างเดิือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๗๙ ถึงซอยหนองพุดซา ๑๒ บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๗๕๙ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๘๑ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง