วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกแระสงค์หน้าขาว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เต๊นท์ จำนวน ๓ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน้ำหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบสระน้ำหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง