วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผ้าหมึกพิมพ์ EPSON LQ-๓๑๐ งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เซฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาสาธิตและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตการทำอาหารไทยและของดีโพธิ์กลาง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างขออนุมัติจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างป้อมตำรวจ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง