วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2567
จ้างโครงการจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ุ ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
โครงการจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
3  ม.ค. 2567
โครงการจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง
28  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ุ ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง