วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด บริเวณซอย 13 ข้างบ้านเลขที่ 60/231 ภายในโครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร (โครงการ 2) บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้านหนองพลวงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยไผ่หวาน ข้างบ้านเลขที่ 316 บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ฮ.ตก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอย 10 (อยู่รวย) เชื่อมซอย 11 (เฉลิมพระเกียรติ) บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง
3  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างโครงการจ้างเหมางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ บริเวณบ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง