วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปตลาดช้าง ซอย 5 ถึง ซอย 6 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางไปบ้านพักพันพัฒนาที่ 2 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 663 เชื่อมซอยเทพทัต บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยหนองน้อย ช่วงที่ 1 บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยโชคอนันต์ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 9 ถึง ซอย 10 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 578 ถึงบ้านเลขที่ 739 บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๖ โครงการ)
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด ซอย 8 ถึง ซอย 9 บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง
8  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ 585 บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง