วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น ข้างบ้านเลขที่ ๗๕๓ ถึงบ้านเลขที่ ๘๒๓ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท้ายซอยธารทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายทางบ้านเลขที่ ๓๔๕ ซอยมีสุข บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอยพิชัยสงคราม ๑/๙ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเลขที่ ๑๔/๓ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๖๙๘ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน สายทางข้างสระน้ำหนองพลวง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓๔ เชื่อมซอยเฉลิมพระเกียรติ ซอย ๓๒ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางข้างบ้านเลขที่ ๑๗๑ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางซอยดู่หมื่นไวย์ ซอย ๒ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง