วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน จำนวน 1 คัน
16  ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 4 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน
16  ส.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองพุดซา
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองพลวง
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองไผ่
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete สายทางเสนารักษ์-ประตู่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง