วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการเด็กและเยาวชนจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในบ่อซีเมนต์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิืกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง