วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ-๓๓๖๗ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเขตเทศบาลำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง