วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค-3100 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ 1997 นครราชสีมา) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-2369 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-2369 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ
4  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการสานพลังชุมชนจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 4 กันยายน 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ในวันที่ 5 กันยายน 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างทำแผ่นพับโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง