วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพฺธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง