วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
จ้างทำเพลงเชิญเที่ยวตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๒ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางซอยวาสนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้าย โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ)
25  ม.ค. 2567
ออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๑ โครงการ)
23  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างออกแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภทถนน จำนวน ๑๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง