วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ ๑๙๙๗ นครราชสีมา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตง 4376 นครราชสีมา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน ๓,๒๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินกิจการให้กับเทศบาล เช่น ค่าซ่อมไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา ค่าเปลี่ยนถ่ายถังกรองน้ำ ปะยางรถ ฯลฯ
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖ - ๔๘๘๑ นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาล) จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง