วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอยโชคอนันต์ บ้านเลขที่ ๒๑๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๙๒ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพาดีถึงตลาดหนองปรือ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมามหรสพ การแสดงดนตรีย้อนยุค และฉายภาพยนตร์กลางแปลง ตามโครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำเวที ประดับไฟบนเวที เครื่องเสียง (แสง สี เสียง) ชุดถ่ายทำวีดีโอ และจอ LED พร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งวางระบบไฟฟ้าร้านค้า บูธกิจกรรม พร้อมปลั๊กไฟ หลอดไฟ พร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาไฟประดับ รอบบริเวณงาน โครงการถนนคนเดิน ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ - (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง