วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๙๙ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐ บ้านบึงแสนสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง